Go to content

Main menu:

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Privatna jezična gimnazija Pitagora ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:
  • na adresu Privatna jezična gimnazija Pitagora, Bihaćka 2, 21 000 Split, n/p službenice za informiranje Tomislave Lončarević;
  • elektroničkom poštom na: info@pitagora-gimnazija.hr  
  • telefonom od 10 do 13 na +385(21)360022 (tražiti povjerenicu za informiranje/tajnicu Tomislavu Lončarević)
Zahtjev obavezno sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište ili se mogu koristiti sljedeći obrasci:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Međutim, sukladno Zakonu PJG Pitagora ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriterije za utvrđivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova možete vidjeti OVDJE!
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.PJG Pitagora omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta PJG Pitagore ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.
​VAŽNI DOKUMENTI

​UVJETI PONOVNE UPORABE PODATAKA
​Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, br. 67/17) propisuje da se kao pravilo za određivanje uvjeta uporabe treba koristiti Otvorena dozvola. Tu dozvolu bi svi skupovi podataka tijela javne vlasti trebali sadržavati, neovisno o tome jesu li javno objavljeni, ili se pružaju na zahtjev korisnika.
Otvorena dozvola RH omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Ta dozvola odgovara Creative Commons licenci CC-BY.
Back to content | Back to main menu